ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครู

ที่

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขาวิชา

1

นางสุภิต  พิศเพ็ง

59

35

คศ.3

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

2

นายอำนวย  เนตรมณี

57

33

คศ.3

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

3

นางสุนทร  ทองวิเศษสุข

56

32

คศ.3

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

4

นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา

56

33

คศ.4

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)

5

นางอภิรดี  ฟาน เดอ ปุท

56

34

คศ.3

อ.บ.

ภาษาอังกฤษ

6

นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา

54

35

คศ.3

กศ.ม.

ธุรกิจศึกษา

7

นางโสภา  เนตรมณี

54

31

คศ.3

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)

8

นายสุรมิตร  แสงสุระ

54

31

คศ.3

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

9

นางรุ่งกานต์  แสงสุระ

54

30

คศ.3

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

10

นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์

48

27

คศ.3

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

11

นายชัยพร  ศรีวิเชยร

47

25

คศ.3

ค.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

12

นางวันดี  วรกรรณ์

42

18

คศ.3

กศ.ม.

การมัธยมศึกษา(การสอนวิทยาศาสตร์)

13

นางรินดา  กรุดเนียม

41

16

คศ.3

ค.บ.

คณิตศาสตร์

14

นายไพศาล  สะราคำ

38

9

คศ.2

ศศ.บ.

รัฐศาสตร์

15

นายธีระ  อินทร์สว่าง

37

8

คศ.2

ศษ.ม.

นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

16

นายตรีมงคล  จันทร์เสวก

36

6

คศ.1

วศ.บ.

ระบบควบคุม

17

นายกฤตธี  อินหาดกรวด

29

3

คศ.1

ค.บ.

คณิตศาสตร์

18

นายพีร์ภูภัฏ ธิปพสุภัทร์

28

3

คศ.1

ศษ.บ.

พลศึกษาและสุขศึกษา

19

นายสิทธิชัย  สมประสงค์

27

3

คศ.1

วท.บ.

ชีววิทยา

20

นายกกร กิจดี
23
-
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. ภาษาไทย

 

พนักงาน  ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)

1

ว่าที่ร.ต.วรุตม์ พิพัฒนาบูรณ์

35

 

ครูธุรการ

วท.บ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์