01พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2562)
02พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2553)
03พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2545)
04พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553
05พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2545
06พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2560)
07พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2550)
08พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 (2562)
09พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 (2553)
10พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (2546)
11พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546
13พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 (2556)
14พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 (2551)
15พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน 2551
16พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 (2562)
17พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 (2553)
18พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 (2551)
19พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2547)
20พระราชบัญญัติลูกเสือ 2551
21พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 3 (2558)
22พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ฉบับที่ 2 (2554)
23พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง 2547
24พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2547
25พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560