01การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
02การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
03การพัฒนาบุคลากร
04การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
05การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ