ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
 
   
   
   
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563

ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ และรองธัญชนก
เนียมแตง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน15เครื่องเพื่อใช้ในการจัด
การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 พร้อมทั้งซ่อมแซม
บำรุงรักษาเครื่องเดิมให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
และตั้งเป้าหมายในอนาคตที่จะจัดหาคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมทุกปีการศึกษา

ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ พบนักเรียนเพื่อชี้แจง
ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการ
ป้องกันดูแลนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2563
ณ ค่ายไผ่สีทอง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ระหว่าง
วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2563

รองผู้อำนวยการธัญชนก เนียมแตงพร้อมคณะครู
นำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2-3 เข้าร่วมกิจกรรม
Open House ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6 ได้จัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“ค่ายปฏิบัติธรรม” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 -5 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัด
สุพรรณบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ค่ายปฏิบัติธรรม และขอขอบคุณพระวิทยากร
สังกัดวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ
ที่ให้เกียรติมาเป็นพระวิทยากร
ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการ
จัดทำข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา (MOU) และ
งาน Open House มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
การนิเทศ ติดตาม จาก สพม. 9 โดยคณะ
ศน.มัณฑนา​ เพ็ชร์ภักดี ศน.จิรวัฒน์​ บุญครอง
ศน.สุทธาสินี​ เปาอินทร์ นำเสนอวิดีทัศน์ สัมภาษณ์
สอบถาม ตรวจสอบเอกสารคณะกรรมการได้กล่าว
ชื่นชมในการนำเสนอข้อมูล ได้ครอบคลุม
ทุกประเด็น พร้อมกับให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการนำไปพัฒนาการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป วันที่ 14 ธันวาคม 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ครูทัศนีย์ นิลประดิษฐ์ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร
ชัันปีต่าง ๆ เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่) อ. เมือง
จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.- 5 ธ.ค.2563

งานรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก
และวันสิ่งแวดล้อมไทย มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในช่วง
08.00 - 08.20 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง โดย
ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ และคุณครูทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงกลางวันเวลา 12.15
- 13.00 น. มีกิจกรรมทำ Em ball
ที่บริเวณใต้โถงอาคาร 2 และ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อบำรุงดินที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญและคณะครูร่วม
สวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามโครงการ"เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี" ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 3 ธันวาคม2563 ณ วัดลาดสิงห์ อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี
ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ พบลูกเสือครั้งแรก
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ขับเคลื่อน
ให้ลูกเสือของโรงเรียนเป็นไปตาม คติพจน์
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ “จงเตรียมพร้อม”
และ “มองไกล”
รองผู้อำนวยการธัญชนก เนียมแตง ได้เข้ารับการฝึก
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี จัดโดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ รองผู้อำนวยการธันชนก
เนียมแตง พร้อมคณะครูได้เดินทางไปส่งคุณครู
พิไลลักษณ์ทองรอด ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติ
ราชการ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วันที่ 12
พฤศจิกายน 2563
คุณครูพิไลลักษณ์ ทองรอด กล่าวอำลานักเรียนในโอกาสที่ได้ย้ายไปทำการสอนที่
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยมีผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วม
แสดงความยินดี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรมรวม (1)

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com