ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
O42
O43
 
   
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีเด่น ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำพิธีมอบทนุการศึกษา
ของมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ประจำปีการศึกษา 2566
จำนวน 20 ทุนทุนละ 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ
นายกกกร กิจดี ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตร์
บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดฝึกอบรม
ให้แก่นักเรียนจำนวน 2 หลักสูตร
ได้แก่ 1. การสร้าง Portfolio
และ 2. เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งนางสาวลภัสธยาน์
วรกฤติประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การตอนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน รับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ภายใน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.)" ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 และบ้านนางสาวชัญญา โพธิ์งาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้ได้รับทุน
พระราชทาน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 นำโดย นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทอดกฐินวัดหนองสังข์ทอง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิสาลวรานุวัตร ปณฺฑิโต เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ทอง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภวรรณ
ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย
นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน และคณะครู ร่วมทำบุญทอดกฐิน
ณ วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ระดับ AA ผลคะแนน 98.60


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะ กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ศาลาประชาคมสามชุก อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศุภวรรณ
ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับนักกรีฑาของโรงเรียน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ฝึกซ้อม ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขัน
กรีฑาอำเภอสามชุก ประจำปี 2566 การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์”
ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2566
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2566 นำโดยนายภาณุพงศ์ มั่นพรม รองฯ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา ผอ.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พร้อมคณะ
อนุกรรมการฯ และ ก.ต.ป.น. สพม.สุพรรณบุรี
วันที่่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 ภายใต้การนำของนางสาวศุภวรรณ ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบดอกไม้ยินดีต้อนรับ
นิสิตฝึกสอน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จำนวน 2 คน ซึ่งจะมาฝึกสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ที่โรงเรียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศุภวรรณ
ช่อผกา พร้อมคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ
ทอดกฐิน ร่วมกับชุมชน ณ วัดใหม่ศรีสุพรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการ
ศุภวรรณ ช่อผกา พร้อมด้วย รองลภัสธยาน์
วรกฤติประเสริฐ และคณะครู ร่วมกิจกรรม “เข้าวัด
ทำวัตร พฤหัสบดี” ครั้งที่ 73 ณ วัดสุวรรณตะไล อำเภอสามชุก โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะครูและบุคลการทางการศึกษาได้จัดพิธี
ต้อนรับ นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา ในโอกาสที่ได้เดินทาง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการศุภวรรณ ช่อผกา
รับมอบช่อดอกไม้จากสภานักเรียนและพบนักเรียน
ในวันเปืดภาคเรียน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 รองผู้อำนวยการ
ลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ รับมอบช่อดอกไม้
จากสภานักเรียน และพบนักเรียน
ในวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 รองผู้อำนวยการลภัสธยาน์
วรกฤติประเสริฐ พร้อมด้วยคณะทำงานได้ตรวจเยี่ยม
ห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้จัดพิธีต้อนรับ
นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ
ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com