ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
O42
O43
   
   
 
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์เจติยานุกรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.สบชัย มณีรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯของโรงเรียน นายจเร ขำสุวรรณ นายก อบต.หนองสะเดา
การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปีพุทธศักราช 2565 สนามสอบโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับ
พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่
นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา ชั้น รจพ.
นางรุ่งกานต์ แสงสุระ ชั้น รจพ.
นายธีระ อินทร์สว่าง ชั้น ทม.
นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ ชั้น ทม.

วันที่ 30 กันยายน 2565ขอแสดงความยินดีกับ
ทีมเพลงอีแซวของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 2 การแข่งขัน
เพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซวประเภททีจากสพม.สุพรรณบุรี
วันที่ 30 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนายธีระ อินทร์สว่าง ที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่เป็นเลิศ Best Practices ตามจุดเน้นของ สพม.สุพรรณบุรี ระดับยอดเยี่ยม ด้านที่ 1 เก่งกล้าวิชาการ
วันที่ 30 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับนายนายสิทธิชัย สมประสงค์ ที่ได้รับรางวัลผลงานที่เป็นเลิศ Best Practices ตามจุดเน้นของ สพม.สุพรรณบุรี ระดับยอดเยี่ยม
ด้านที่ 10 ร้อยเรียงทักษะอาชีพ
วันที่ 28 กันยายน 2565 พิธีมุทิตาจิตผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ
วันที่ 23 กันยายน 2565 พิธีมุทิตา...คารวะ ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
วันที่ 26 กันยายน 2565 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ทุกกลุ่มสาระฯ ได้เข้ารับการประเมินผลงาน วPA จากคณะกรรมการ

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงษ์ เล็กฉลาด นักเรียนชั้น ปวช.2 ที่ได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากการเขียนเรียงความ #แรงบันดาลใจจากการชมภาพยนตร์เรื่องพระมหาชนก ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมเจอร์แคร์ โดยคุณอนันต์ บินฉามะ ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส สุพรรณบุรี มามอบรางวัลและถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนายทักษิณ อินสว่าง นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพ 2 รายการ ได้แก่ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี "เรื่องเล่านกกระเรียนพันธ์ไทย@บุรีรัมย์ ได้รับโล่และเกียรติบัตร 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพพร้อมแนวคิด ในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์มีชีวิต 77 ปี วันสันติภาพไทย" ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

พระครูสิทธิปัญญากร เจ้าอาวาสวัดดอนไร่
เจ้าคณะตำบลหนองสะเดา มอบทุนการศึกษา
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จำนวน 15 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท รวม 15,000 บาท
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ วัดดอนไร่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90
พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาวันแม่แห่งชาติประจำปี
2565 ได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 131 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท
งานห้องสมุดและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัด
กิจกรรม "ค่ายการอ่าน...สืบสานภูมิปัญญาไทย" จากการเรียนรู้วรรณคดีไทยให้นักเรียนได้รู้จักและ
เรียนรู้ตำราแพทย์แผนไทยเพื่อนำมาใช้ในชีวิต
ประจำวัน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและ
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการสพม.สุพรรณบุรี ส่งเสริมวิถีไทย season1 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนอู่ทอง
ผู้อำนวยการวีระ ปิ่นเจริญ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี
การศึกษา 2565

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนบรรหาาร
แจ่มใสวิทยา 6 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ พิธีสวนสนาม และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ รวมถึงทำความสะอาดศาสนสถาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565

 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com