ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
O42
O43
 
   
 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 27-29 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 นักเรียนโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 ภายใต้การนำของ รองฯธัญชนก เนียมแตง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สร้างชื่อเสียงในการประกวด
วาดรั้ว อบจ.สุพรรณบุรีตามโครงการพัฒนาทักษะ
การวาดภาพและประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "เลือดสุพรรณ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเงินรางวัล
12,000 บาท

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวธัญชนก
เนียมแตง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 มอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับ
นายกกกร กิจดี คุณครูคนใหมที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติถอดบทเรียน
การใช้หลักสูตรเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว
ของโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวธัญชนก
เนียมแตงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 6
วิทยา พร้อมคณะครูและนักเรียนได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยานำเสนอ
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero
Waste School) ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ มีการแสดงทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหา การแข่งขัน ROV การแข่งขันถ่ายภาพบรรยากาศในโรงเรียน
และการแข่งขัน Streak plate

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการแสดง
เรื่อง บุษบาเสี่ยงเทียน การประกวดตัวละครในวรรณคดี

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นางสาวธัญชนก
เนียมแตง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน
รับมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากคุณวราวุธ ศิลปอาชา จำนวน 20 ทุนๆละ 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวธัญชนก เนียมแตง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารร่วมพิธี
มอบทุนการศึกษาในโครงการ "ร้อยรัก ร้อยทุนการศึกษา" ครั้งที่ 9 โดยพระครูสิทธิปัญญากร
เจ้าอาวาสวัดดอนไร่มอบให้นักเรียนโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6จำนวน 14 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวธัญชนก เนียมแตง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารร่วมพิธีมุทิตาสักการะ
พระสุพรรณวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ จังหวดสุพรรณบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นางสาวธัญชนก
เนียมแตงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 นำคณะครูนักเรียนนำเทียนพรรษา
ไปถวายวัดใหม่ศรีสุพรรณ และวัดดอนไร่

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รองผู้อำนวยการธัญชนก
เนียมแตง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาทำพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวธัญชนก
เนียมแตงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 6 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมต่อต้่านยาเสพติด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวธัญชนก เนียมแตง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีได้มาจัดกิจกรรม
"ผู้ว่ามาหานะเธอ" ณ หอประชุมโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนตำบลหนองสะเดา
อำเภอสามชุก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.มนัสนันท์
ทองศรีมัณทนา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com