ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
O42
O43
   
   
 

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 รับรายงานตัวและมอบตัว
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 นำโดย
นางสาวธัญชนก เนียมแตง รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเข้าร่วม
พิธีมุทิตาสักการะและทำบุญอายุวัฒนมงคล
ของพระครูศรีประจันต์คณารักษ์ เจ้าอาวาส
วัดป่าแก้วศรีประจันต์และนำนักเรียนไปช่วยงาน
ของวัด

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบพระครูสิทธิ
ปัญญากรณ์ พระครูศรีประจันต์คณารักษ์
สจ.ภูวฤณ ภูริธรจินดาตัวแทนครู และผู้ปกครอง
นักเรียนโดยมี ผู้อำนวยสบชัย มณีรัตน์
เป็นประธานการประชุม

วันที่ 20-22 มีนาคม 2566 โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 6 ได้เป็นสถานที่จัดโครงการ
ค่ายเยาวชนยุคใหม่ส่งเสริมต้นกล้านักเรียนต้นแบบ
รุ่นที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสหวิทยาเขต
สุพรรณกัลยา จำนวน 200 คนมาร่วมกิจกรรม
และมีคุณครูเป็นผู้ดูแล ประธานในพิธีเปิดได้
แก่นายกอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 พระครูสิทธิปัญญากรณ์ เจ้าอาวาสวัดดอนไร่ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุรินทร์ นามอยู่
รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจคณะครูที่รับสมัครนักเรียนใหม่
ประจำปี 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 3 โดยประธานในพิธีมอบได้แก่ นายสุรินทร์ นามอยู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และว่าที่ร้อยตรีภูวฤณ ภูริธรจินดา สอบจ.เขต 2 อำเภอสามชุก และชุมชน
มาร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชาวลิต เจนเจริญ
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"เปิดบ้านบรรหาร6" โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการมาร่วมกิจกรรม มีจัดกิจกรรม
ฐานความรู้และจำหน่ายสินค้า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สรรค์สร้างคนคอม ในรายวิชาสัมมนาการจัดการ
เรียนการสารสนเทศ หลักสูตร การพัฒนาฟิลเตอร์
ภาพเสมือนจริงบนใบหน้าด้วยโปรแกรม Spark AR
โดยนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมกีฬาภายใน "กาสะลองเกมส์ ประจำปี
การศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานในพิธเปิดีได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีภูวฤณ ภูริธรจินดา สอบจ.เขต 2 อำเภอสามชุก
วันที่ 10 มกราคม 2566 นักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนรับ
เกียรติบัตร จากรองผู้อำนวยการธัญชนก เนียมแตง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 2 รายการ
ได้แก่1.การขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย
2.การแสดงตลก

วันที่ 5 มกราคม 2566 งานกิจกรรมนักเรียน
จัดงานวันขึันปีใหม่ประจำปี 2566 มีกิจกรรม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน มอบของรางวัลให้นักเรียน และการรับประทาน
อาหารร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน
ที่ประจำชั้น

นางสาวชัญญา โพธิ์งาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 ได้รับ
การคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 และเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 คณะครูนำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร. 035-571-017    Facebook : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6   E-mail :banharnjamsai6@gmail.com